prielipas

1 príelipas sm. (1), prýlipas (ž.) (1) 1. kokia pridėtinė daikto dalis, priedas: Prie pėdžios geležį išlenksma, príelipą uždėsma Sim. Nebepareina rugiai prėsle, tai kraukim príelipą Ppl. Kam jūs dedat kupetį su príelipais?! Geriau jau iš karto didesnį pradėkit Slm. Príelipas išvarytas prie koriui – apsleidimas bitinyko Vdn. Ties Karužiškėmis piliakalnio pašonėj yra prielipas . | Kažna kieno tas motociklas su príelipu (priekaba)? Pg. | prk.: Kuo kuo, o jau príelipu tavo nebūsiu (tau nepritarinėsiu, nesižeminsiu, tavimi aklai neseksiu)! Ktk.koks gumbas, išsikišimas: Kas čia yra, kad šįmet visos bul'bos su príelipais (gumbuotos)?! Vb.NdŽ, OG208 pyrago, duonos kepalo šone kepant pasidaręs išsipūtimas, išsivertimas. 2. menkas priestatas: Toks namukas príelipas yra, i gyvena Jrb. Ar tam [tvarto] príelipe paršiukus laikot? Pg. Čia príelipas prie šio mūro Ds.prikalamas paplatinimas: Prie tilto príelipą padarėm Pg. Jei palangė bus siaura, iš lauko reiks príelipą prikalti, kad lašai ant sienos nelašėtų Nm. 3. tam tikras kalbant pridedamas pasakymas, priežodis, įterptinis žodis: Tų príelipų prieg mum yra Grv. Daugiau tokių príelipų prideda kiti Jnš. 4. Rs, Ktk verpiant prilipinta (pastorinta) siūlo vieta: Ant gijos daro príelipus J. Verpalai su prylipais netinka apmatams: prylipai neišsibrauko, bet nutrūksta staklėse Bt. Kad su príelipais suverpia, tai audeklas puškuoja, pasišiausęs, su puškais Jnšk. Menka verpėja – siūlai su príelipais Prng.Snt, VšR, Plk, Mlt linų ar kanapių pluoštelis virvei, botagui vyti: Tu taip nešlapink prielipo: botagas labai trūksta Žvr. Prieš vydamas botagą pasidaryk príelipų Šk. 5. limpamas, užkrečiamas dalykas: Bažnyčia neturi nieko, kas [už heretikus] žalą didesnę darytų ir prielipus DP84. 6. menk. prikibęs, neatsitraukiantis žmogus, vaikas, priekaras: Jis toks pasiutęs príelipas, kad aš negaliu nuo jo atsikabint Ds. Tai, sesiule, da aš galėčia kur ir išeit, ale nemožna ažu šitų príelipų (vaikų) Prng. Blogai su tokiu prielipu – nei nuvysi, nei pats nueis Šk. Jau pavaikšto [vaikas], bet ir príelipas gi! Sdb. | Prýlipas yr kavalierius nuolatinis, o bykšas – tik tarpais ateinąs Skdv. 7. kas prie ko prisidėjęs, prisišliejęs gyvena: Jis príelipas prie šio valako Ds. Taip būtų neblogai jai gyvent, tik príelipas vienas yra – tai vyro močios brolis Ds.kas nors pagalbinis, antraeilis: Koks ten jų arklys – príelipas: kai prie kitam [prikinkomas], neblogas Pg. 8. menk. sugyventinis, meilužis: Jai príelipas geresnis kai vyras, tai kam ji su vyru gyvęs!? Jrb. Gyvena ne su vyru, o su príelipu Snt. Kur vyras, o kur príelipas! Strn. Tu Dievą nemyli, su príelipu gyveni! Kml.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prielipas — dkt. Nãmo prielipas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prielipas — 2 prielipas sm. (1) vieta pasilypėti: Kunigas užlipė prielipą i pradėjo mišias Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielipa — 1 prielipa sf. (1) K, prylipa (ž.) (1) Užv žr. 1 prielipas: 1. Visokių [korių] prielipų radome avily Pc. Prikrovėm stirtą, ale su prielipa Pc. ║ koks prilipęs, prikibęs daiktas: Žiūrėk, kokia te prielipa ant siūlų Dl. ║ atauga iš pašaknės: Kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielaipa — sf. (1) NdŽ, prylaipa (ž.) (1) Trk 1. žr. 1 prielipas 1: Kūgius ir kupsčius krovė su prylaipelėms Šts. 2. Žeml stoginė, padanga, priedarbas. 3. žr. 1 prielipas 4: Kad verpa, iš kuodelio peša ir lipo prie siūlo, prielaipas daro Škn. Siūlas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielipkas — ×prielipkas (hibr.) sm. (1) 1. NdŽ žr. 1 prielipas 1. 2. žr. 1 prielipas 4: Neduok jai verpt gerų linų, ba ana tik prielipkus daro Pls. ║ Per plonas sluoksnis, uždėk prielipką Dkš. 3. žr. 1 prielipas 6: Žinai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atomauka — sf. (1) verpiant siūlo pastorinimas, kuris audžiant nusismaukia, prielaipa, prielipas: Siūluose yra atomaukų, tai sunku austi – varosi guzai, trūksta, pašosi Ig. Nebepaaudžiam, siūlai eina atomaukom – pervėrėm kitan skietan, ir tas veža Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • erkelis — ×erkelis (vok. Erker) sm. (1) KII324, Vyž priestatas, prielipas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lipinys — 3 lipinỹs sm. (3b) 1. LL323, BŽ268, Vaižg kas nulipdyta, nulipdytas daiktas. 2. BŽ430 kas prilipdyta, prielipas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielaiptas — (dk.) sm. (1), prylaiptas (ž.) (1) žr. 1 prielipas 1: Pašaruo, medžiams daro prylaiptą, ka nesutalpina vieno[je] vieto[je] Trk. Jei varsto nesutalpina į galą, prylaiptą padirba Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prielipis — sm. (1) žr. 1 prielipas 1: Stirta su prielipiais sukrauta Tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.